Reglement

papaverReglement Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling
(Steunfonds BSK)

1. Algemene informatie
Dit reglement voorziet in de voorwaarden bij het in behandeling nemen van aanvragen en op welke punten wordt gelet bij de beoordeling van subsidieaanvragen.
Gegevens Steunfonds BSK:
Postadres:        Stichting Steunfonds, p/a Stokebrand 606, 7206 EV Zutphen
Email:               info@steunfondsbsk.nl
Telefoon:          0575-524031
Website:           http://www.steunfondsbestrijdingseksuelekindermishandeling.nl
KvK:                  41041696
RSIN:                816666313
Bankrekening: NL45 RABO 0114 8381 27

2. Doelstelling
Doel van de stichting is het bestrijden van seksuele kindermishandeling.
Het steunfonds verstrekt subsidies aan organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien ter preventie van slachtofferschap of hulpverlening bieden aan slachtoffers.

3. Subsidies
Er kan een subsidie worden aangevraagd voor projecten en activiteiten binnen de volgende categorieën:

 • Belangenbehartiging
 • Bewustwording
 • Voorlichting
 • Directe hulp aan slachtoffers
 • Lotgenotencontact

4. Aanvragen van subsidie
Het aanvragen van een subsidie gebeurt altijd schriftelijk en wordt gedaan met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
Het formulier en bijbehorende stukken dienen een maand voor de vergaderdatum van de stichting te zijn ingediend.

5. Subsidie voorwaarden
De aanvragen moeten in overeenstemming zijn met het doel van het steunfonds. Voorts kent het steunfonds alleen bijdragen toe voor activiteiten die niet door andere bronnen zijn of worden gefinancierd.

Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend door rechtspersonen zonder winstoogmerk. Aanvragers kunnen zijn:
Lotgenoten- en belangenorganisaties voor slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeval of ramp, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Non-profit organisaties die in Nederland activiteiten ontplooien gericht op slachtofferhulpverlening, preventie van slachtofferschap of anderszins verbeteren van de positie van slachtoffers; 
Universiteiten of onderzoeksinstituten die onderzoek verrichten dat ten dienste staat van de slachtofferhulpverlening, preventie van slachtofferschap of verbetering  van de positie van slachtoffers in Nederland.

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

 • rechtspersoon, naam, adres, inschrijvingsnummer KvK, zakelijk bankrekeningnummer;
 • jaarplan bevattende: doelstelling en activiteitenplan, begroting en financieringsbronnen waaruit de kosten gedekt worden;
 • het bedrag van de aanvraag  met een specificatie van het aan te vragen bedrag;
 • een omschrijving van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • de te verwachten resultaten van de activiteit;
 • een indicatie van het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt;
 • de verklaring dat het door het steunfonds gefinancierde zorgvuldig zal worden verantwoord binnen twee maanden na afronding van de activiteit.

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

6. Behandeling aanvragen
De aanvragen worden door het bestuur in twee subsidieronden behandeld (rond februari en september). Zie onder Nieuws voor de exacte deadline.

Beoordeling:
Aanvragen kunnen geheel of gedeeltelijk worden toegekend of volledig afgewezen.
Het bestuur van het steunfonds stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte omtrent de beoordeling van de aanvraag, waarbij wordt aangegeven of de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, of afgewezen. Indien de aanvraag wordt afgewezen wordt daarbij de reden vermeld.

Over de beslissing wordt niet verder gecorrespondeerd.

Uitkering van bedragen:
80% van de toegekende bedragen worden overgemaakt op de opgegeven bankrekening.
20% na afrekening en verantwoording. Tenzij het bestuur anders beslist.

7. Verantwoording en afrekening
Binnen twee maanden na beëindiging van de activiteit/het project ontvangt het steunfonds de volgende stukken:

 • Inhoudelijk verslag;
 • indien als resultaat genoemd:  1 exemplaar van gerealiseerde product;
 • afrekening.

Nieuwe aanvragen voor activiteiten worden slechts in behandeling genomen indien de verantwoording van vorige aanvragen is ingediend en goedgekeurd.

Het steunfonds vordert de uitkering terug indien de aanvrager geen verantwoording aflegt over de besteding van uitgekeerde bedragen of indien en voor zover de verantwoording niet in overeenstemming is met de aanvraag.

Het bestuur van Stichting Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling:

 • Mw mr A. Goes, voorzitter
 • Mw E. Weultjes, secretaris
 • Dhr. M. Hovingh, penningmeester